รูปแบบสนาม

รูปแบบสนาม

หลักการทั่วไป

 • ข้อ 1 สนามวู้ดบอลควรเป็นสนามหญ้า ทราย หรือดินที่เหมาะสำหรับการเล่นและการแข่งขัน
 • ข้อ 2 สนามวู้ดบอล สามารถนำสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ พุ่มไม้ กำแพงเตี้ย ๆ หรือเนินดินเล็ก ๆ มาทำเป็นสิ่งกีดขวางหรือเส้นเขตสนามได้
 • ข้อ 3 สนามวู้ดบอลควรจัดให้มีที่สำหรับชมการแข่งขันขึ้นมาตามลักษณะภูมิประเทศอย่างเหมาะสม
 • ข้อ 4 สนามวู้ดบอล ควรมีแผนผังแสดงลักษณะและรายละเอียดของสนามพอสังเขป

การออกแบบสนามวู้ดบอล

 • ข้อ 1 สนามวู้ดบอล ควรมี 12 หรือ 24 เกท
 • ข้อ 2 สนามวู้ดบอล 12 เกท รวมแล้วมีระยะทางมากกว่า 700 เมตร
 • ข้อ 3 พื้นผิวสนามควรเรียบและเสมอกัน
 • ข้อ 4 สนามในแต่ละเกทควรจะเป็นทางตรงหรือทางโค้ง ตามลักษณะธรรมชาติของพื้นที่
 • ข้อ 5 สนามในแต่ละเกทสามารถจัดสิ่งกีดขวางได้
 • ข้อ 6 สนามวู้ดบอล แต่ละเกทมีระยะแตกต่างกัน ตั้งแต่ 30 – 130 เมตร
 • ข้อ 7 สนามวู้ดบอลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศ แต่ต้องไม่ขัดกับกติกาเบื้องต้น
 • ข้อ 8 เส้นเขตสนามใช้เชือกสีขาวหรือสีเหลือง ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร

มาตรฐานสนามวู้ดบอล

 • ข้อ 1 สนามการแข่งขันต้องได้รับการดูแลให้เหมาะสำหรับการเล่นอยู่เสมอ
 • ข้อ 2 สนามในแต่ละเกทจัดตามลักษณะภูมิประเทศ มีความกว้างอยู่ระหว่าง 3 - 10 เมตร
 • ข้อ 3 สนามขนาดสั้นมีระยะทางสั้นกว่า 50 เมตร สนามขนาดกลางมีระยะทาง 51 – 80 เมตร สนามขนาดยาวมีระยะทาง 81 – 130 เมตร
 • ข้อ 4 ใน 12 เกทต้องมีอย่างน้อย 4 เกท ต้องเป็นสนามแบบโค้ง (โค้งด้านซ้าย 2 เกทและโค้งด้านขวา 2 เกท)
 • ข้อ 5 ใน 12 เกท อย่างน้อย 2 เกท ต้องเป็นสนามขนาดยาว และอย่างน้อย 2 เกท ต้องเป็นสนามขนาดสั้น
 • ข้อ 6 สนามในแต่ละเกท วัดความยามจากจุดกึ่งกลางของเส้นเริ่มเล่นไปตามกึ่งกลางของช่องสนาม จนไปถึงจุดกึ่งกลางของประตู
 • ข้อ 7 การเริ่มเล่น ต้องมีการกำหนดเส้นเริ่มที่เรียกว่า เส้นเริ่มเล่ม โดยเส้นเริ่มเล่น จะยาว 2 เมตร และ หลังเส้นเริ่มเล่นจะลากกลับไป 3 เมตร จะกลายเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม ที่เรียกว่า เขตเริ่มเล่น
 • ข้อ 8 สนามแต่ละเกทมีเขตประตูเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร โดยมีประตูอยู่ตรงกลาง และเขตนี้ควรอยู่ห่างจากเส้นหลัง 2 เมตร
 • ข้อ 9 ประตูตั้งตรงกึ่งกลางเขตประตู และวางหันหน้าไว้ทิศใดของช่องตีก็ได้
 • ข้อ 10 เขตเริ่มเล่นและเขตประตู ควรจะเรียบและไม่มีสิ่งกีดขวาง

การใช้สนาม

 • ข้อ 1 สนามในแต่ละเกท ไม่อนุญาตให้กลุ่มต่อไปเข้ามาและเล่นในสนาม ก่อนการแข่งขันเสร็จสิ้น
 • ข้อ 2 สนามในแต่ละเกท อนุญาตให้เล่นได้เพียงกลุ่มละ 4 – 5 คน
 • ข้อ 3 ขณะที่มีการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เล่นและผู้ตัดสินเข้าไปในบริเวณสนาม
 • ข้อ 4 เมื่อผู้เล่นตีลูก ผู้เล่นคนอื่น ๆ ควรอยู่ห่างในระยะ 3 เมตร และไม่รบกวนการเล่นของผู้เล่น
 • ข้อ 5 เมื่อพื้นหญ้าในสนามชำรุด หลุดจากการตี ต้องรีบซ่อมโดยทันที
 • ข้อ 6 ก่อนการตีลูก ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณที่ตั้งลูกบอล
 • ข้อ 7 สิ่งกีดขวางที่จัดไว้ในสนาม ไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือเคลื่อนที่
 • ข้อ 8 กรณีลมพัดแรงหรือฝนตกหนัก ผู้เล่นสามารถขออนุญาตเก็บใบไม้ กิ่งไม้ หรือขยะ บนสนามได้