กฎข้อบังคับสมาคม

กฎข้อบังคับสมาคม

 • ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558”
 • ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียน
 • ข้อ 3 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้สมาคมเสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุมใหญ่ วินิจฉัย และให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด
 • ข้อ 4 คำจำกัดความ คำในข้อบังคับนี้หมายความว่า ดังนี้
  • 4.1 สมาคม หมายถึง สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
  • 4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
  • 4.3 สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์
  • 4.4 คณะกรรมการพิเศษ หมายถึง กรรมการที่ปรึกษา กรรมการอุปถัมภ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมแต่งตั้ง
  • 4.5 นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา หรือนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำ กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

หมวดที่ 1 ความรู้ทั่วไป

 • ข้อ 5 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย อักษรย่อว่า สวท. เขียนเป็น ภาษาอังกฤษว่า Woodball Association of Thailand ใช้อักษรย่อว่า WAT
 • ข้อ 6 เครื่องหมายและตราประทับของสมาคม มีลักษณะดังนี้
  • 6.1 เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วพื้นสีแดง มีสี่เหลี่ยมอยู่ภายใน และมีวงกลมสีแดงตรงกลาง โดยมีธงชาติไทยอยู่ภายในพื้นที่สามเหลี่ยมด้านบน ภายใต้สามเหลี่ยมมีอักษรสีดำ คำว่า “สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย” และ Woodball Association of Thailand” ใต้ภาษาไทย
  • 6.2 รูปเครื่องหมายของสมาคม
   • สามเหลี่ยมหน้าจั่ว หมายถึง การก้าวไปข้างหน้าในทุกๆด้านอย่างมั่นคง
   • สี่เหลี่ยมภายใน หมายถึง ประตูวู้ดบอล
   • วงกลมตรงกลาง หมายถึง ลูกวู้ดบอล
   • ธงชาติไทย หมายถึง สัญลักษณ์ของประเทศไทย
  • 6.3 ให้ใช้รูปเครื่องหมายของสมาคม เป็นตราประทับของสมาคม
 • ข้อ 7 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วันเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของสมาคม
  • 8.1 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่ และดำเนิน กิจกรรมกีฬาวู้ดบอลภายในประเทศ และนานาชาติ
  • 8.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการจัดการแข่งขันภายในประเทศ และนานาชาติ โดยกำกับ ควบคุม และรับรองการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานเป็นไปตามที่สมาคมกำหนดในแต่ละระดับ สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ
  • 8.3 เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาวู้ดบอลของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร ในระดับต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
  • 8.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาวู้ดบอล
  • 8.5 เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจนดำเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่าง ๆ ในนามประเทศไทยในด้านกีฬาวู้ดบอล
  • 8.6 เพื่อส่งเสริมให้มีสโมสรสมาชิกมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • 8.7 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสโมสรสมาชิกในด้านต่างๆ ตามระเบียบหรือ ข้อบังคับที่สมาคมกำหนด
  • 8.8 เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

หมวดที่ 2 สมาชิก

 • ข้อ 9 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
  • 9.1 สมาชิกสามัญ เป็นสมาคมกีฬาจังหวัด หรือชมรมกีฬาวู้ดบอล ตัวแทนของจังหวัดที่สมาคม กีฬาจังหวัดให้การรับรอง หน่วยงานราชการที่เป็นนิติบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจ สโมสรของ หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือสโมสรของนิติบุคคล สถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาวู้ดบอล ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
  • 9.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลนอกเหนือจาก ข้อ 9.1 หรือบุคคลธรรมดาที่สนใจ และมี ความสามารถในกีฬาวู้ดบอลที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
  • 9.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
 • ข้อ 10 สโมสรสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • 10.1 มีการสอนหรือการเล่นกีฬาวู้ดบอลเป็นประจำ
  • 10.2 มีสถานที่เล่นหรือฝึกซ้อม
  • 10.3 มีผู้ฝึกสอนรับผิดชอบ
  • 10.4 มีผู้รับผิดชอบสโมสร
  • 10.5 มีนักกีฬา หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน
  • 10.6 มีกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขันรับรองเป็นประจำ
 • ข้อ 11 สมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  • 11.1 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  • 11.2 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  • 11.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำ พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
 • ข้อ 12 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม
  • 12.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 500 บาท ค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ 1,000 บาท
  • 12.2 สมาชิกวิสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 250 บาท ค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ 250 บาท
  • 12.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 • ข้อ 13 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และเลขาธิการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วให้เลขาธิการนำใบสมัคร และหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
 • ข้อ 14 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการและสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครนั้นเป็นอันยกเลิก
 • ข้อ 15 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
 • ข้อ 16 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้
  • 16.1 เลิกกิจการ
  • 16.2 ตาย
  • 16.3 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
  • 16.4 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
  • 16.5 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชี่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
 • ข้อ 17 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
  • 17.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
  • 17.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
  • 17.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
  • 17.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
  • 17.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
  • 17.6 สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แต่มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมได้
  • 17.7 สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดมีสิทธิร้องขอต่อ คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม และร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ โดยยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสมาคม
  • 17.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
  • 17.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
  • 17.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
  • 17.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
  • 17.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ 1 ความรู้ทั่วไป

 • ข้อ 5 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย อักษรย่อว่า สวท. เขียนเป็น ภาษาอังกฤษว่า Woodball Association of Thailand ใช้อักษรย่อว่า WAT
 • ข้อ 6 เครื่องหมายและตราประทับของสมาคม มีลักษณะดังนี้
  • 6.1 เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วพื้นสีแดง มีสี่เหลี่ยมอยู่ภายใน และมีวงกลมสีแดงตรงกลาง โดยมีธงชาติไทยอยู่ภายในพื้นที่สามเหลี่ยมด้านบน ภายใต้สามเหลี่ยมมีอักษรสีดำ คำว่า “สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย” และ Woodball Association of Thailand” ใต้ภาษาไทย
  • 6.2 รูปเครื่องหมายของสมาคม
   • สามเหลี่ยมหน้าจั่ว หมายถึง การก้าวไปข้างหน้าในทุกๆด้านอย่างมั่นคง
   • สี่เหลี่ยมภายใน หมายถึง ประตูวู้ดบอล
   • วงกลมตรงกลาง หมายถึง ลูกวู้ดบอล
   • ธงชาติไทย หมายถึง สัญลักษณ์ของประเทศไทย
  • 6.3 ให้ใช้รูปเครื่องหมายของสมาคม เป็นตราประทับของสมาคม
 • ข้อ 7 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วันเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของสมาคม
  • 8.1 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่ และดำเนิน กิจกรรมกีฬาวู้ดบอลภายในประเทศ และนานาชาติ
  • 8.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการจัดการแข่งขันภายในประเทศ และนานาชาติ โดยกำกับ ควบคุม และรับรองการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานเป็นไปตามที่สมาคมกำหนดในแต่ละระดับ สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ
  • 8.3 เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาวู้ดบอลของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร ในระดับต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
  • 8.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาวู้ดบอล
  • 8.5 เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจนดำเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่าง ๆ ในนามประเทศไทยในด้านกีฬาวู้ดบอล
  • 8.6 เพื่อส่งเสริมให้มีสโมสรสมาชิกมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • 8.7 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสโมสรสมาชิกในด้านต่างๆ ตามระเบียบหรือ ข้อบังคับที่สมาคมกำหนด
  • 8.8 เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

หมวดที่ 1 ความรู้ทั่วไป

 • ข้อ 5 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย อักษรย่อว่า สวท. เขียนเป็น ภาษาอังกฤษว่า Woodball Association of Thailand ใช้อักษรย่อว่า WAT
 • ข้อ 6 เครื่องหมายและตราประทับของสมาคม มีลักษณะดังนี้
  • 6.1 เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วพื้นสีแดง มีสี่เหลี่ยมอยู่ภายใน และมีวงกลมสีแดงตรงกลาง โดยมีธงชาติไทยอยู่ภายในพื้นที่สามเหลี่ยมด้านบน ภายใต้สามเหลี่ยมมีอักษรสีดำ คำว่า “สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย” และ Woodball Association of Thailand” ใต้ภาษาไทย
  • 6.2 รูปเครื่องหมายของสมาคม
   • สามเหลี่ยมหน้าจั่ว หมายถึง การก้าวไปข้างหน้าในทุกๆด้านอย่างมั่นคง
   • สี่เหลี่ยมภายใน หมายถึง ประตูวู้ดบอล
   • วงกลมตรงกลาง หมายถึง ลูกวู้ดบอล
   • ธงชาติไทย หมายถึง สัญลักษณ์ของประเทศไทย
  • 6.3 ให้ใช้รูปเครื่องหมายของสมาคม เป็นตราประทับของสมาคม
 • ข้อ 7 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วันเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของสมาคม
  • 8.1 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่ และดำเนิน กิจกรรมกีฬาวู้ดบอลภายในประเทศ และนานาชาติ
  • 8.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการจัดการแข่งขันภายในประเทศ และนานาชาติ โดยกำกับ ควบคุม และรับรองการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานเป็นไปตามที่สมาคมกำหนดในแต่ละระดับ สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ
  • 8.3 เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาวู้ดบอลของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร ในระดับต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
  • 8.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาวู้ดบอล
  • 8.5 เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจนดำเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่าง ๆ ในนามประเทศไทยในด้านกีฬาวู้ดบอล
  • 8.6 เพื่อส่งเสริมให้มีสโมสรสมาชิกมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • 8.7 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสโมสรสมาชิกในด้านต่างๆ ตามระเบียบหรือ ข้อบังคับที่สมาคมกำหนด
  • 8.8 เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

หมวดที่ 1 ความรู้ทั่วไป

 • ข้อ 5 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย อักษรย่อว่า สวท. เขียนเป็น ภาษาอังกฤษว่า Woodball Association of Thailand ใช้อักษรย่อว่า WAT
 • ข้อ 6 เครื่องหมายและตราประทับของสมาคม มีลักษณะดังนี้
  • 6.1 เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วพื้นสีแดง มีสี่เหลี่ยมอยู่ภายใน และมีวงกลมสีแดงตรงกลาง โดยมีธงชาติไทยอยู่ภายในพื้นที่สามเหลี่ยมด้านบน ภายใต้สามเหลี่ยมมีอักษรสีดำ คำว่า “สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย” และ Woodball Association of Thailand” ใต้ภาษาไทย
  • 6.2 รูปเครื่องหมายของสมาคม
   • สามเหลี่ยมหน้าจั่ว หมายถึง การก้าวไปข้างหน้าในทุกๆด้านอย่างมั่นคง
   • สี่เหลี่ยมภายใน หมายถึง ประตูวู้ดบอล
   • วงกลมตรงกลาง หมายถึง ลูกวู้ดบอล
   • ธงชาติไทย หมายถึง สัญลักษณ์ของประเทศไทย
  • 6.3 ให้ใช้รูปเครื่องหมายของสมาคม เป็นตราประทับของสมาคม
 • ข้อ 7 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วันเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของสมาคม
  • 8.1 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่ และดำเนิน กิจกรรมกีฬาวู้ดบอลภายในประเทศ และนานาชาติ
  • 8.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการจัดการแข่งขันภายในประเทศ และนานาชาติ โดยกำกับ ควบคุม และรับรองการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานเป็นไปตามที่สมาคมกำหนดในแต่ละระดับ สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ
  • 8.3 เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาวู้ดบอลของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร ในระดับต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
  • 8.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาวู้ดบอล
  • 8.5 เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจนดำเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่าง ๆ ในนามประเทศไทยในด้านกีฬาวู้ดบอล
  • 8.6 เพื่อส่งเสริมให้มีสโมสรสมาชิกมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • 8.7 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสโมสรสมาชิกในด้านต่างๆ ตามระเบียบหรือ ข้อบังคับที่สมาคมกำหนด
  • 8.8 เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

หมวดที่ 1 ความรู้ทั่วไป

 • ข้อ 5 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย อักษรย่อว่า สวท. เขียนเป็น ภาษาอังกฤษว่า Woodball Association of Thailand ใช้อักษรย่อว่า WAT
 • ข้อ 6 เครื่องหมายและตราประทับของสมาคม มีลักษณะดังนี้
  • 6.1 เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วพื้นสีแดง มีสี่เหลี่ยมอยู่ภายใน และมีวงกลมสีแดงตรงกลาง โดยมีธงชาติไทยอยู่ภายในพื้นที่สามเหลี่ยมด้านบน ภายใต้สามเหลี่ยมมีอักษรสีดำ คำว่า “สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย” และ Woodball Association of Thailand” ใต้ภาษาไทย
  • 6.2 รูปเครื่องหมายของสมาคม
   • สามเหลี่ยมหน้าจั่ว หมายถึง การก้าวไปข้างหน้าในทุกๆด้านอย่างมั่นคง
   • สี่เหลี่ยมภายใน หมายถึง ประตูวู้ดบอล
   • วงกลมตรงกลาง หมายถึง ลูกวู้ดบอล
   • ธงชาติไทย หมายถึง สัญลักษณ์ของประเทศไทย
  • 6.3 ให้ใช้รูปเครื่องหมายของสมาคม เป็นตราประทับของสมาคม
 • ข้อ 7 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วันเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของสมาคม
  • 8.1 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่ และดำเนิน กิจกรรมกีฬาวู้ดบอลภายในประเทศ และนานาชาติ
  • 8.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการจัดการแข่งขันภายในประเทศ และนานาชาติ โดยกำกับ ควบคุม และรับรองการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานเป็นไปตามที่สมาคมกำหนดในแต่ละระดับ สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ
  • 8.3 เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาวู้ดบอลของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร ในระดับต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
  • 8.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาวู้ดบอล
  • 8.5 เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจนดำเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่าง ๆ ในนามประเทศไทยในด้านกีฬาวู้ดบอล
  • 8.6 เพื่อส่งเสริมให้มีสโมสรสมาชิกมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • 8.7 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสโมสรสมาชิกในด้านต่างๆ ตามระเบียบหรือ ข้อบังคับที่สมาคมกำหนด
  • 8.8 เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด