กติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

หลักการทั่วไป

 • ข้อ 1 เกมการเล่นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบของผู้จัดการแข่งขันและกติกาการเล่นวู้ดบอล
 • ข้อ 2 ผู้เล่นทุกคนควรจะเล่นให้ครบทั้ง 12 หรือ 24 เกทและผลการตัดสินสุดท้ายจะได้จากการนับจำนวนครั้งการตี
 • ข้อ 3. ในกรณีผู้เล่นไม่ได้เล่นจนจบเกม จะไม่ตัดสินผลการแข่งขัน

ระบบการแข่งขัน

 • ข้อ 1. ประเภทของการแข่งขัน แบ่งออกเป็น
  • 1.1 การแข่งขันประเภทบุคคล
  • 1.2 การแข่งขันประเภทคู่ โดยมีทั้งประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม
  • 1.3 การแข่งขันประเภททีม
 • ข้อ 2. วิธีการแข่งขัน แบ่งออกเป็น
  • 2.1 การแข่งขันแบบนับจำนวนการตี (Stroke competition) ผู้เล่นที่เล่นครบทั้ง 12 หรือ 24 เกท และตีได้น้อยครั้งที่สุดเป็นผู้ชนะ
  • 2.2 การแข่งขันแบบนับจำนวนเกท (Fairway competition) ผู้เล่นที่ชนะ ในแต่ละสนามของทั้ง 12 หรือ 24 เกท มีจำนวนเกทที่ชนะมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

ขั้นตอนการแข่งขัน

 • ข้อ 1. การเริ่มเล่น
  • 1.1 เมื่อผู้ตัดสินประกาศให้เริ่มการแข่งขัน ผู้เล่นควรเริ่มเล่นตามลำดับที่กำหนดหรือ ตามการจับสลาก
  • 1.2 หากผู้เล่นมาสาย 5 นาที หรือปฏิเสธการเล่นหลังจากที่ผู้ตัดสินประกาศให้เริ่มเล่น ผู้เล่นดังกล่าวจะโดนตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
  • 1.3 ขณะที่ผู้เล่นเข้าไปเล่นบริเวณเขตเริ่มเล่น ผู้เล่นอื่นต้องถอยไปอยู่บริเวณนอกเขตเริ่มเล่น เพื่อความปลอดภัย
  • 1.4 การตีครั้งแรกลูกบอลควรวางในบริเวณเขตเริ่มเล่น และตีไปในทิศทางของประตู
 • ข้อ 2. ขั้นตอนในการเล่น
  • 2.1 ในการเล่น ลูกบอลที่เล่นต้องถูกตีให้ผ่านแกนกลางของประตูและอยู่ด้านหลังของ ถ้วยไม้ จึงจะสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละเกท ถ้าลูกบอลผ่านประตูแล้วไหลกลับมาสัมผัสกับถ้วยไม้ ก็ให้ถือว่าสิ้นสุดการตี ณ เกทนั้นด้วยการรู้เห็นของพยาน โดย ผู้ตัดสิน ผู้กำกับเส้น หรือ ผู้เล่นส่วนใหญ่เห็นชอบ (ในกรณีที่ผู้ตัดสินและผู้กับกำเส้นไม่เห็น ถ้ามีการโต้แย้งระหว่างผู้เล่นให้ตัดสินด้วยตำแหน่งที่ลูกบอลอยู่ในเวลานั้น)
  • 2.2 ระหว่างการเล่น หากลูกบอลกลิ้งออกพื้นด้านนอกเขตสนามทั้งลูก ให้ถือว่าเป็นการออก นอกสนาม ถ้าลูกบอลกลิ้งออกนอกเส้นเขตสนาม หลังจากนั้นกลิ้งกลับมาสัมผัสกับเส้นเขตสนาม ก็ให้ถือว่า ออกนอกสนาม ด้วยการรู้เห็นของพยาน โดยผู้ตัดสิน ผู้กำกับเส้นหรือ ผู้เล่นส่วนใหญ่เห็นชอบ (ในกรณีที่ผู้ตัดสินและผู้กับกำเส้นไม่เห็น ถ้ามีการโต้แย้งระหว่างผู้เล่นให้ตัดสินด้วย ตำแหน่งที่ลูกบอลอยู่ในเวลานั้น)
  • 2.3 เมื่อลูกบอลออกนอกสนาม ให้นำลูกบอลมาวางยังตำแหน่งจุดที่ออกและใช้จุดนั้น เป็นศูนย์กลางในการวางเขตรัศมีไม่เกิน 2 หัวไม้
  • 2.4 ถ้าลูกบอลตกลงในอุปสรรคต่าง ๆ เช่น หลุม ต้นไม้ ป่าละเมาะ แอ่งน้ำ เป็นต้น และไม่สามารถตีลูกบอลได้ ให้เก็บลูกบอลมาวางที่ตำแหน่งของจุดอุปสรรคเข้าไป ในเขตขอบสนาม และให้ถือว่าเป็นการออกนอกสนามจะถูกนับเพิ่มอีก 1 แต้ม
  • 2.5 ระหว่างการเล่น เมื่อผู้เล่นเริ่มยกไม้ขึ้นตี ผู้เล่นอื่น ๆ ต้องถอยไปอยู่บริเวณด้านข้างของเขตสนาม หรือบริเวณด้านหลังของผู้ตี โดยถอยให้ห่างมากกว่า 3 เมตร
  • 2.6 ผู้เล่นสามารถตีลูกบอลให้ผ่านประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังของประตู เมื่อลูกบอล ผ่านประตูให้ถือว่าสิ้นสุดการตี ณ เกทนั้น
  • 2.7 ระหว่างการเล่นหากมีเหตุการณ์ตามธรรมชาติเกิดขึ้น การแข่งขันจะเล่นต่อหรือหยุด ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสิน
  • 2.8 ผู้เล่นที่จะเล่นในเกทถัดไปต้องเป็นผู้เล่นชุดเดิม ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นจนกว่า จะเสร็จสิ้นการแข่งขัน
  • 2.9 การเล่นเกทถัดไป ต้องมีการจัดลำดับในการเล่นและจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นลำดับต่อไปเป็นผู้เริ่มเล่น
  • 2.10 ระหว่างการเล่น ถ้าผู้เล่นต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ อนุญาตให้เปลี่ยนเมื่อสิ้นสุด การแข่งขันแต่ละเกท (ยกเว้น อุปกรณ์เสียหาย) และอนุญาตให้เปลี่ยนเมื่อได้รับการตรวจจากผู้ตัดสินแล้ว
  • 2.11 ในการตี ผู้เล่นตีลูกบอลและไม้หัก นับเป็นการตี 1 ครั้ง และผู้เล่นไม่สามารถเล่น ต่ออีก จนกว่าจะถึงลำดับครั้งถัดไป
  • 2.12 กรณี ลูกบอลถูกชนโดยลูกบอลจากเกทอื่น แล้วลูกบอลกลิ้งไปตก ในที่ตำแหน่งใหม่ ถือให้ใช้ตำแหน่งนั้นเล่นต่อไป ถ้าลูกบอลถูกชนออกนอกสนาม ให้ถือว่าเป็นการออกนอกเขตสนาม แต่ไม่นับแต้มเพิ่ม
  • 2.13 ผู้เล่นไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรืออุปกรณ์ใด ๆ มาสัมผัสกับลูกบอล ที่กำลังเล่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่น
  • 2.14 ในการยิงประตู ผู้เล่นต้องจับด้ามไม้ ไม่ควรจับบริเวณหัวไม้
  • 2.15 การตีลูกบอล ผู้เล่นต้องไม่ถือไม้ อยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง
  • 2.16 กรณีมีการกำหนดเส้น 5 เมตร ห่างจากประตู ผู้เล่นที่ทำประตูได้สำเร็จให้ลดครั้งที่ตี 1 แต้มจากที่ทำได้
  • 2.17 ในกรณีสนามขนาดกลางและสนามขนาดยาว ที่มีการกำหนดเส้น 30 เมตร ผู้เล่นที่ตีลูกบอลครั้งแรก และลูกบอลไม่ถึงเส้น 30 เมตร จะถูกนับเพิ่ม 1 แต้ม ถ้าลูกบอลออกนอกสนามและไม่ถึงระยะ 30 เมตร ให้ใช้ข้อกำหนดการตีไม่ถึงเส้น 30 เมตร และการออกนอกสนาม ถ้าลูกบอลผ่านเส้น 30 เมตร และออกนอกสนาม ให้ใช้ข้อกำหนด เดียวกับการออกนอกสนาม
 • ข้อ 3 การสิ้นสุดการเล่น
  • 3.1 ผู้เล่นแต่ละคนควรมีการจดบันทึกจำนวนครั้งที่ตีในแต่ละเกท และจำนวนครั้งที่ตีทั้ง 12 หรือ 24 เกท มีการบันทึกไม่ครบจากกรรมการ ถือว่าผู้เล่นนั้นไม่สิ้นสุดการแข่งขัน จะไม่มีการนับผลรวมการแข่งขัน
  • 3.2 การตัดสิน
   • ก. การแข่งขันแบบนับจำนวนการตี
    • ก.1 การแข่งขันแบบนับจำนวนการตีผู้เล่นทุกคนจะถูกตัดสินจากจำนวนครั้งที่ตี โดยผู้เล่น ที่ตีน้อยครั้งที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่มีจำนวนครั้งการตีที่เท่ากัน ให้นับว่าผู้ใดตีได้จำนวนครั้งที่ตีน้อยที่สุดในแต่ละเกทของ 12 เกท สุดท้ายเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันอีก ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    • ก.2 การตัดสินประเภททีม นับคะแนนรวมจากผู้เล่นที่ดีที่สุด 4 คนในทีม ทีมที่มีคะแนน รวมน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ทีมที่มีผู้เล่นตีน้อยครั้งที่สุดเป็นทีมชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
   • ข. การแข่งขันแบบนับจำนวนเกทที่ตีสำหรับทุกการแข่งขัน ผู้เล่นที่มีจำนวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ กรณีที่ได้จำนวนเกทที่ชนะเท่ากันจะจัดให้มีการแข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย

การละเมิดกฎ

 • การละเมิดกฎในการเล่นครั้งแรกและการลงโทษ
  • 1. หลังจากผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งการเล่น เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณมือเริ่มเล่น (ตีลูก) ผู้เล่นต้องตีลูกบอลภายใน 10 วินาที ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเตือน หากฝ่าฝืนอีกจะถูกลงโทษ โดยนับเพิ่ม 1 แต้ม
  • 2. การตีครั้งแรก ผู้เล่นต้องวางลูกบอลบนเส้นเริ่มเล่น หรือในเขตเริ่มเล่น และต้องตีในขณะที่ผู้เล่นอยู่กับที่ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม
  • 3. เมื่อผู้เล่นเจตนาตีครั้งแรกแต่พลาดลูกบอลไม่เคลื่อนจากเขตเริ่มเล่นให้นับเป็นการตี 1 ครั้ง จากนั้นให้ผู้เล่นตีครั้งแรกอีกครั้ง แต่นับเป็นการตีครั้งที่ 2
 • การละเมิดกฎในการตีและการลงโทษ
  • 1. ทุกครั้งที่ผู้เล่นตีลูกบอล ต้องไม่เคลื่อนที่และจับไม้ตีด้วยมือทั้งสองข้าง หากผู้เล่นคนใดเคลื่อนที่ในขณะตีลุกบอลจะถูกลงโทษ โดยนับเพิ่ม 1 แต้ม และตีครั้งต่อไปจากตำแหน่งใหม่ของลูกบอล
  • 2. ในการเล่น ผู้เล่นสามารถลองตีได้ แต่ไม่ควรทำ ซ้ำ ๆ หลายครั้ง จนทำให้การแข่งขันล่าช้า ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเตือน หากฝ่าฝืนอีกครั้งจะถูกนับเพิ่ม 1 แต้ม
  • 3. เมื่อผู้เล่นตีครั้งต่อไปต้องตีลูกภายใน 10 วินาที ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเตือน หากฝ่าฝืนอีกจะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม
  • 4. ขณะผู้เล่นกำลังตีลูกบอล ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นอื่นเดินเข้าหรือเดินตัดหน้าสนาม ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม
  • 5. ขณะผู้เล่นกำลังตีลูกบอล ผู้เล่นอื่นไม่ควรส่งเสียงตะโกน หรือพูดไม่สุภาพที่ส่งผลต่อการตีของผู้เล่น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยนับเพิ่ม 1 แต้ม
  • 6. การตีลูกบอล ผู้เล่นที่เหวี่ยงไมสัมผัสลูกบอล หรือลูกบอลเคลื่อนที่ถือว่าเป็นการตี และนับ 1 แต้ม
  • 7. การตีลูกบอล ผู้เล่นต้องตีลูกบอลด้วยหัวไม้ หรือด้านท้ายของไม้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ด้านข้างหรือด้ามจับของไม้ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม และตีครั้งต่อไปจากตำแหน่งใหม่ ของลูกบอล
  • 8. ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้ผลักหรือดันลูก ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม และตีครั้งต่อไปจากตำแหน่งใหม่ของลูกบอล
  • 9. ไม่อนุญาตให้ตีบอลซ้ำ (ขณะที่ลูกบอลกำลังกลิ้งอยู่) ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม และตีครั้งต่อไปจากตำแหน่งใหม่ของลูกบอล
  • 10. ในการยิงประตู ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นจับหัวไม้ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม และตีครั้งต่อไปจากตำแหน่งใหม่ของลูกบอล (ถ้าลูกบอลผ่านเข้าประตู ไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเล่น)
 • การละเมิดกฎในการเล่นและการลงโทษ
  • 1. ผู้เล่นที่ลูกบอลห่างจากประตูมากกว่าจะได้เป็นผู้ตีก่อน หรือขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ตัดสิน ผู้เล่นไม่สามารถ เล่นได้ตามอำเภอใจ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม และตีครั้งต่อไปจากตำแหน่งใหม่ของลูกบอล
  • 2. ผู้เล่นที่ตีลูกบอลออกนอกเส้นเขตสนาม โดยไม่สัมผัสกับเส้นเขตสนามถือว่าเป็นการออกนอกสนามถูกนับเพิ่ม 1 แต้ม
  • 3. ในระหว่างการแข่งขัน หากลูกบอลไปขวางทางผู้เล่นคนถัดไป ผู้เล่นสามารถขออนุญาตตีลูกบอลก่อนหรือขอทำเครื่องหมายไว้ (Mark) ทั้งนี้ ต้องอยู่ดุลพินิจของผู้ตัดสิน ผู้ฝ่าฝืน จะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม
  • 4. หากลูกบอลชนสิ่งกีดขวางที่นำมาทำเป็นเส้นเขตสนามแล้วกระดอนอยู่บนสนามไม่ถือว่าเป็นการออกนอกเส้นสนามแต่หากลูกบอลชนสิ่งกีดขวาง แล้วออกนอกเส้นเขตสนามถือว่าเป็นการออกนอกสนาม
  • 5. เมื่อผู้เล่น เล่นในเขตสนามที่มีความโค้ง ต้องเล่นไปตามทางบนพื้นสนาม ไม่อนุญาตให้ตีลูกบอลลอยออกจากนอกสนามเพื่อเป็นการตัดมุม และจะถือว่าเป็นการออกนอกสนาม
  • 6. เมื่อลูกบอลในสนามมีการชนกัน
   • 6.1 ลูกบอลที่ถูกชนกลิ้งไป และไม่ออกนอกสนาม ให้ใช้ตำแหน่งใหม่ของลูกบอลในการตีครั้งต่อไป
    • - ลูกบอลที่ถูกชนกลิ้งไปและผ่านประตูให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเล่นเกทนั้น
    • - ลูกบอลที่ถูกชนกลิ้งไปและออกนอกเส้นเขตสนาม ให้ถือว่าเป็นการออกนอกสนาม แต่ไม่นับแต้มเพิ่ม และใช้จุดออกนั้นเป็นศูนย์กลางวัดเข้ามารัศมี 2 หัวไม้ เพื่อตีครั้งต่อไป
   • 6.2 ลูกบอลของผู้ตีชนและออกนอกเส้นเขตสนามถือว่าเป็นการออกนอกสนามจะถูกนับเพิ่ม 1 แต้ม
   • 6.3 ลูกบอลของผู้ตีชน และไม่ออกนอกสนาม ให้ใช้จุดที่ลูกบอลหยุดเป็นตำแหน่งใหม่ในการตีครั้งต่อไป
  • 7. ในขั้นตอนการเล่น ถ้าผู้เล่นแสดงพฤติกรรมไม่มีน้ำใจนักกีฬา ผู้ตัดสินจะเตือนให้ปรับปรุงพร้อมกับ ถูกลงโทษ โดยนับเพิ่ม 1 แต้ม หากยังกระทำการฝ่าฝืนซ้ำ จะถูกยกเลิกผลและตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
  • 8. เมื่อผู้เล่นในสนาม ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรืออุปกรณ์ใด ๆ มาสัมผัสลูกบอลของตนเองหรือของ ผู้อื่นจะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม และให้ใช้จุดที่ลูกบอลหยุดเป็นตำแหน่งใหม่ในการตี ครั้งต่อไป
  • 9. เมื่อผู้เล่นในสนามตีลูกบอลด้วยท่าที่ไม่เป็นไปตามกฎ หรือตีลูกบอลด้วยท่าที่ไม้อยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง จะถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม และให้ใช้ตำแหน่งใหม่ของลูกบอลในการตีครั้งต่อไป(ถ้าลูกบอลผ่านเข้าประตู ไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเล่น)
  • ระหว่างการเล่น ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ อนุญาตให้เปลี่ยนเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันแต่ละเกท (ยกเว้นอุปกรณ์เสียหาย) และอนุญาตให้เปลี่ยนเมื่อได้รับการตรวจจากผู้ตัดสินแล้วผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 • การละเมิดกฎในเขตประตูและการลงโทษ
  • 1. ผู้ตัดสินสามารถตัดสินใจในการเรียงลำดับการตีตามเงื่อนไขของการตีลูกบอลภายในเขตประตู โดยหลักปฏิบัติแล้ว ลูกบอลที่อยู่ใกล้ประตูกว่าจะเป็นผู้ได้ตีก่อน หากผู้เล่นฝ่าฝืนกฎ ก็จะลูกลงโทษ โดยนับเพิ่ม 1 แต้ม และให้ใช้ตำแหน่งใหม่ของลูกบอลในการตีครั้งต่อไป (ถ้าลูกบอลผ่านเข้าประตู ไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเล่น)
  • 2. ผู้เล่นที่มีเจตนาทำให้ประตูเสียหาย จะถูกเตือนและถูกลงโทษโดยนับเพิ่ม 1 แต้ม หากยังกระทำการฝ่าฝืนซ้ำจะถูกยกเลิกผลและตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน